ماه: ژانویه 2017

اخبار اخبار شرکت

ارتقا رتبه آب

ارسال شده توسط مدیر سایت

شرکت عالی عمارت یزد موفق شد رتبه آب خود را از سطح پنج به سطح چهار ارتقا دهد

بیشتر بخوانید

اخبار اخبار شرکت

ارتقا رتبه تاسیسات تجهیزات

ارسال شده توسط مدیر سایت

شرکت عالی عمارت یزد موفق شد رتبه تاسیسات تجهیزات خود را از سطح چهار به سطح سه ارتقا دهد

بیشتر بخوانید

اخبار اخبار شرکت

اخذ رتبه نفت و گاز

ارسال شده توسط مدیر سایت

شرکت عالی عمارت موفق شد رتبه نفت و گاز را از سازمان برنامه و بودجه کسب نماید

بیشتر بخوانید
پروژه های شرکت عالی عمارت یزد

اخبار شرکت پروژه های انجام شده

پروژه های شرکت عالی عمارت یزد

ارسال شده توسط مدیر سایت